Föreningerna

Hembygdsförening


Hembygdsföreningen bildades 1951, och syftet var och är att väcka och underhålla förståelsen för vårt kulturarv och bygdens skönhets- och stämningsvärden. Vi verkar för en förnuftig omsorg om våra skatter av natur och kultur.


Föreningen har under årens lopp fått gåvor och köpt egendom: husgeråd, redskap, fotografier, handlingar, litteratur m.m som åskådliggör skilda tiders liv och sedvänjor inom orten.


Vi arrangerar fester, möten, studieverksamhet, exkursioner och föredrag där hembygdskunskap livas upp och göres fruktbärande för samtid och eftervärld.


Vi har även en fond för kulturminnesvård där du kange en gåva t ex till minnet av en avliden.


Vill du stödja föreningens verksamhet genom att bli medlem?

Medlemsavgiften per år är 150 kronor för enskild person och 200 kronor för familj.

Bankgiro 109-0703

Emilstugan

För 200kr (fom 1/3-19) per dag kan du hyra Emilstugan för

t ex tunnbrödbak eller annan aktivitet .

Släktforska?

Hos oss kan du köpa Gullikboken (Gulliksläkten från Hällesjö.)
Boken är inbunden och kostar 300 kr + ev frakt
Beställ på telefon 0730-978070

Hällesjö Hembygdsförening har instiftat ett stipendium.
Kriterium; Till person/er boende i eller med anknytning till Hällesjö församling,som på något sätt visat särskilt intresse för ellergjort en insats för att tydliggöra denna bygd till allmänhetens glädje och nytta.
Styrelsen utser stipendiat/er. Lämna gärna förslag på kandidat/er till någon i styrelsen.

Hällesjö fiskevårdsförening


Beläget mitt emellan Sundsvall och Östersund, 10 mil till närmaste stad. 1,5 mil söder om Kälarne.


Området: ca 70 sjöar och tjärnar, samt åar och bäckar.


Hällesjö ådal, ett pärlband av natursköna, fiskrika vildmarkssjöar. Farbara med båt från Gransjön, genom Hällsjön, Trossjön, Bodsjön och till den 6 km långa Lungsjön som tack vare Kvarnån, som rinner ut i Gimån, har ett fint öringsbestånd. Rastplatser med vindskydd längs den 2 mil långa sjöfärden. Här finns gädda, abborre, mört, braxen och sik. Förekomst av storöring, harr, ål och lake.


Båtar, fiskeutrustning, flytvästar och flytringar finns att hyra.


För mer information

Roland Lundström: 073-7619300

Gullik Nilsson: 076-2900262

E-post: fiske@hallesjo.se


Flarkens våtmark


VIKTIG INFO:Tornet är ombyggt och nu öppet för besökare.


Flarkens våtmark är en uppdämning av Söån en mil söder om Hällesjö.

Ändamålet med höjningen av vattennivån är att skapa förutsättningar för en breddning av artrikedomen i den östjämtska faunan och bädda för etablering av de fågelarter som behöver våtmarker.


Dammen byggdes 1991 på SCA:s marker på initiativ av Hasse Ohlzon. Arbetet bekostades av SCA och med hjälp av bidrag för naturvårdsåtgärder.


Vattennivån höjdes 60 cm över ett 3 km långt myrområde. Idag är hela våtmarksområdet 200 ha stort.

Efter våtmarksområdets tillkomst har antalet fåglar ökat markant. Man kan idag se nya arter såsom vigg, canadagås, skrattmås, brunand, svarthakedoping och grågås.


1997 bildades en ideell förening med syfte att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan, dokumentera fågellivet inom området samt förbättra möjligheterna för fågelskådning.

Föreningen vill också verka för att väcka intresset för flora och fauna hos allmänheten.


Ett urval av observerade fågelarter:

Strömstare, Lärkfalk, Mindre Hackspett, Häger, Vitkindad Gås, Smålom, Fjällvråk, Gråtrut Gransångare, Lavskrika, Talltita, Nötskrika, Orre, Ringduva, Rödhake, Taltrast, Vigg, Fiskmås Sädesärla, Gräsand, Knipa, Storspov, Tofsvipa, Grönsiska, Bofink, Sävsparv, Sångsvan, Trana Kanadagås, Svartmes, Enkelbeckasin, Större Hackspett, Björktrast, Bergfink, Storlom, Storskrake, Grönfink, Talgoxe, Gluttsnäppa, Skrattmås, Fisktärna, Skogssnäppa, Grönbena, Bläsand, Kråka, Järpe, Gråsiska, Ladusvala, Gök, Spillkråka, Göktyta, Domherre, Svartvit Flugsnappare, Entita, Gulärla, S. Korsnäbb, Lövsångare, Tornseglare, Drillsnäppa, Morkulla, Koltrast, Blåmes, Kricka, Sånglärka, Skogsduva, Lärkfalk.


Ytterligare upplysning lämnas av Rolf Lundberg på telefon 0696/420 55


Klicka här för karta

Flarken
Flarken
Flarken
Flarken
Sidensvans
Sidensvans
Storlom
Storlom
Orrspel
Orrspel

Hällesjö Folkets Hus


I mitten av 20-talet var invånarna i Hällesjö eniga om behovet av en samlingslokal. Planerna på ett Folkets Hus växte fram och 1925 påbörjades bygget. Skogsägare skänkte virket och med ideellt arbete byggde byborna huset, som stod färdigt 1927.


Folkets Hus har under alla år varit en naturlig samlingsplats och där har firats många födelsedagar, hållits bröllop, skrattats hjärtligt åt lokala nyårsrevyer, dansats och mycket mycket mer. Med tiden blev huset mycket nedgånget och till slut kunde det inte användas på vintern.


En omfattande renovering gjordes under 1988 och den 8 oktober var det festlig återinvigning av Folkets Hus med uppåt 200 gäster. Huset är idag i mycket gott skick och har ett förnämligt restaurangkök med god kapacitet för att ta emot många gäster samtidigt.


Lokalen finns även tillgänglig för uthyrning.

Priser:

Hela lokalen 1500 kr

Sammanträdesrum 50 kr

Baren 250 kr


Hyresgästen ombesörjer städning av lokalen.

Vid bristfällig städning åläggs hyresgästen betala en kostnad på 500 kr.


Bokning: Sten Edvardsson, 0696-42007

Hällesjö utveckling ekonomisk förening


I dagligt tal kallad "byföreningen"


Föreningens ändamål är, enligt stadgarna att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla medlemmarnas företags- och framtidsidéer till framgångsrika kooperativ och företag. Att främja villkoren för etableringar, boende och inflyttning i Hällesjö.


Föreningen har också som ändamål att främja utvecklingen i Hällesjö även inom andra områden, exempelvis sociala, kulturella och miljövårdande. Vårt senaste projekt är en bra sandstrand i Hällsjön med omklädningshytter, grillplats, plats för sjösättning av båtar och lekplats med rutschkana för barnen.
Vill du vara med och bidra med en slant kan du betala in valfri summa till vårt konto här nedan.


E-postadress: info@hallesjo.se

Medlemsavgifter fr.o.m 2022 :
Enskild 150 kr/år
Familj 200 kr/år

Postgiro: 181 94 95-1